0
Twój koszyk jest pusty.

Ubezpieczenie OC


 

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zabezpiecza majątek Ubezpieczonego przedsiębiorcy przed zobowiązaniami wynikającymi z konieczności naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej, które mogą znacznie obciążyć majątek Ubezpieczonego.

Warunki ubezpieczenia obejmują swoim zakresem podstawowym cały szereg ryzyk:

 

 • OC za szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym na skutek rażącego niedbalstwa;
 • OC za szkody powstałe na terytorium krajów Unii Europejskiej;
 • OC za szkody powstałe w związku z udziałem w targach, wystawach i konferencjach, w których uczestniczą pracownicy Ubezpieczonego;
 • OC za szkody powstałe w związku z podróżami służbowymi, z włączeniem USA i Kanady;
 • OC za szkody powstałe w związku z organizowaniem imprez dobrowolnych nie podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu;
 • OC za szkody powstałe w następstwie przeniesienia ognia;
 • OC za szkody powstałe w nieruchomościach użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub na podstawie innej umowy o podobnym charakterze;
 • OC za szkody powstałe w następstwie awarii instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub klimatyzacyjnych w tym szkody spowodowane cofnięciem się cieczy w urządzeniach kanalizacyjnych;
 • OC za szkody wyrządzone podwykonawcom przez Ubezpieczonego, o ile podwykonawca nie jest Ubezpieczonym;
 • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego (z zachowaniem prawa regresu);
 • OC za szkody w postaci kosztów odtworzenia dokumentów powierzonych Ubezpieczonemu w związku z prowadzoną przez niego działalnością;
 • OC za szkody wyrządzone najemcom przez wynajmującego;
 • OC za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych za wyjątkiem HIV, BSE, TSE oraz vCJD;
 • OC za szkody powstałe w rzeczach wniesionych przez gości hotelowych w związku z prowadzeniem działalności hotelarskiej;
 • OC za szkody powstałe po przekazaniu wykonanej pracy lub usługi odbiorcy, jeżeli powstały w wyniku ich wadliwego wykonania;
 • OC za szkody wyrządzone przez maszyny budowlane i rolnicze oraz pojazdy wolnobieżne w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym, w związku z wykonywaniem prac i usług kontraktowych;
 • OC za szkody powstałe podczas prowadzenia prac załadunkowych, przeładunkowych i wyładunkowych;
 • OC za szkody wynikające z prowadzenia prac wyburzeniowych i rozbiórkowych;
 • OC za szkody wynikające z używania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub innych maszyn lub urządzeń o podobnym działaniu.

 

Istnieje możliwość rozszeszenia ochrony o szereg dodatkowych ryzyk:

 

 • OC za szkody w ruchomościach użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub na podstawie innej podobnej umowy;
 • OC za szkody w rzeczach w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego;
 • OC za szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu lub innych czynności wykonywanych w ramach usług prowadzonych przez Ubezpieczonego;
 • OC za szkody w pojazdach mechanicznych oraz w ich wyposażeniu fabrycznym będących w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego na parkingu strzeżonym;
 • OC za czyste straty finansowe poniesione przez osobę trzecią na demontaż wadliwych produktów oraz na montaż produktów bez wad (klauzula demontażu – montażu);
 • OC za czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie z powodu wadliwości rzeczy wyprodukowanych, poddanych obróbce lub przerobionych za pomocą maszyn lub urządzeń wyprodukowanych, dostarczonych, zmontowanych lub konserwowanych przez Ubezpieczonego (klauzula maszynowa);
 • OC za czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie z powodu wadliwości produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego, powstałe w wyniku ich połączenia lub zmieszania z innymi produktami (klauzula pomieszania lub połączenia);
 • OC za czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie na dalsze przetworzenie lub dalszą obróbkę wadliwych produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego, nie podlegających łączeniu lub mieszaniu z innymi wyrobami (klauzula dalszej obróbki);
 • OC za szkody wynikające z uwolnienia się jakichkolwiek substancji niebezpiecznych;
 • OC za szkody mające postać czystych strat finansowych;
 • OC za szkody powstałe poza terytorium Unii Europejskiej;
 • OC za szkody wyrządzone sobie wzajemnie przez Ubezpieczonych);
 • OC za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w następstwie wykonywania prac lub usług przez Ubezpieczonego;
 • OC za szkody rzeczowe lub osobowe wyrządzone przez Ubezpieczonego wskutek niedostarczenia lub dostarczenia o niewłaściwych parametrach wody, gazu lub energii elektrycznej;
 • OC za szkody niemajątkowe wynikające z naruszenia dóbr osobistych w następstwie nierzetelnej lub wprowadzającej w błąd reklamy lub ogłoszenia.